Tin mới :
Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 phê duyệt Đề án Đơn giản hoá Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (sau đây gọi tắt là Đề án 30) và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 30, đưa ra một hệ thống giải pháp tổng thể, công khai, minh bạch nhằm thống kê, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính
Quản trị nguồn nhân lực là thiết kế các chính sách và thực hiện các lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho con người đóng góp giá trị hữu hiệu nhất cho tổ chức, bao gồm các lĩnh vực như hoạch định nguồn nhân lực, phân tích và thiết kế công việc, chiêu mộ và lựa chọn, đánh giá thành tích, đào tạo và phát triển, thù lao, sức khoẻ và an toàn nhân viên, và tương quan lao động,,..”.

Mặc dù vậy, trên thực tế các tài liệu giấy vẫn giữ nguyên vai trò quan trọng của nó trong việc dẫn dắt sự hoạt động của các tổ chức. Chưa kể đến các tài liệu giấy do lịch sử để lại, trong một số hoạt động, việc phải sử dụng các tài liệu, văn bản giấy là không thể tránh khỏi, nhất là khi người sử dụng cần đến tính chính xác của thông tin thì văn bản giấy vẫn là căn cứ chưa thể thiếu được. Như vậy, nhu cầu khai thác thông tin trên văn bản giấy bằng các hệ thống phần mềm là một thực tế, nó đòi hỏi phải có giải pháp giải quyết hiệu quả. Người ta gọi các hệ thống chuyển đổi thông tin từ dạng giấy sang dạng số là các hệ thống số hóa.
Các vấn đề dễ thấy ở các công ty May gia công xuất khẩu
  • Chi phí cho nhân lực và mất nhiều thời gian của các bộ phận cán bộ tổ đến kế toán lương
  • Dễ gây nhầm lẫn trong quá tính toán
  • Khó để thực hiện đồng bộ với các khối chức năng khác như với bộ phận sản xuất, bộ phận kỹ thuật
  • Đặc điểm của kế toán lượng  trong ngành nói chung và trong công ty nói riêng là rất tỷ mỉ và phức tạp
  • Khó khăn trong việc kiểm soát xuất nhập
  • Có ảnh hưởng đến các bộ phận liên quan khác
Quản lý Công văn là công tác cơ bản và thường xuyên của một tổ chức. Chất lượng việc tổ chức thông tin, giám sát thông tin công văn quyết định hiệu quả của công tác này.
Vấn đề Hiện đại hóa công tác Quản lý giáo dục tại các trường Cao đẳng, Đại học ở nước ta đang đặt ra cấp thiết. Ứng dụng CNTT quản lý một cách đồng bộ từ công tác giảng dạy, quản lý học viên, sinh viên, giảng viên là một giải pháp thiết thực trong quá trình Hiện đại hóa ấy
Sau Bill Gates, đến lượt Steve Jobs không còn giữ vai trò chính tại công ty họ...
Khách hàng