Tin mới :
Giới thiệu giải pháp và hệ thống
Vấn đề Hiện đại hóa công tác Quản lý giáo dục tại các trường Cao đẳng, Đại học ở nước ta đang đặt ra cấp thiết. Ứng dụng CNTT quản lý một cách đồng bộ từ công tác giảng dạy, quản lý học viên, sinh viên, giảng viên là một giải pháp thiết thực trong quá trình Hiện đại hóa ấy


Sau Bill Gates, đến lượt Steve Jobs không còn giữ vai trò chính tại công ty họ...
Khách hàng