Tin mới :

Với quy tắc vàng: "Con người là tài sản quý giá nhất", ngày nay vấn đề quản trị nguồn nhân lực được đưa lên hàng đầu trong công tác xây dựng và phát triển các tổ chức. Trong các công ty hay đơn vị hành chính, bộ phần quản lý nhân sự được bổ sung kiến thức cũng như công cụ hiện đại để làm tốt công việc này.

Newwind đã hợp tác cùng giảng viên về Nhân sự tại các trường Đại học cũng như các cán bộ quản lý  ở nhiều đơn vị ứng dụng Quy trình chuẩn tắc vào xây dựng hệ thống thông tin Newwind HSM System.

Trong bài giới thiệu này chúng tôi sẽ đề cập tới:
 • Các vấn đề về quản lý thông tin trong quản trị nguồn nhân lực
 • Nhiệm vụ cơ bản của Phần mềm Quản trị Nguồn nhân lực

I. Các vấn đề về quản lý thông tin trong quản trị nguồn nhân lực


1.    Vấn đề rác dữ liệu
Hiện nay dữ liệu chủ yếu được lưu giữ dạng giấy tờ hoặc các tệp văn bản lưu rải rác trong máy tính. Do đặc tính thụ động của dữ liệu và tính chất lưu trữ như trên mà rất nhiều dữ liệu hầu như không được tìm đến. Qua thời gian, chúng tạo thành rác dữ liệu dẫn đến mẫu thuẫn vừa thiếu vừa dư thừa dữ liệu trong đơn vị. Bộ phận tổ chức dữ liệu cũng không thể ra quyết định xóa toàn bộ hay lục tìm toàn diện.
2.    Thừa dữ liệu thiếu thông tin
Dữ liệu không liên kết với nhau để tạo ra thông tin và tri thức.
3.    Vấn đề đối với tìm kiếm thông tin
Bản thân kho dữ liệu nhân sự được làm chủ bởi tổ chức, nhưng bởi tính chất lưu trữ như trên thì chúng ta không thể thực hiện khai thác chúng dẫn đến chỉ làm chủ về mặt hình thức.
Cán bộ tổ chức mất rất nhiều thời gian trong việc tra tìm từ nhiều nguồn lưu khác nhau thậm chí với một thông tin cơ bản.
4.    Vấn đề đối với tổng hợp thông tin
Trước khi thực hiện quyết định trong công tác Nhân sự, thì cán bộ tổ chức cần phải thực hiện các tổng hợp thống kế: như số lượng nhân sự với tay nghề, ngạch bật, ... Cũng như trong tìm kiếm thì công tác tổng hợp này có những vấn đề sau:
-    Tổng hợp mất nhiều thời gian
-    Tổng hợp không toàn diện, không chính xác
Khi tổng hợp gặp phải những vấn đề trên thì ảnh hưởng trực tiếp ngay tới các quyết định tiếp theo.

II. Nhiệm vụ cơ bản của Hệ thống Quản trị Nguồn nhân lực

1.    Chức năng lưu trữ
Hệ thống chạy trên một nền quản trị CSDL hiện đại, dữ liệu được thiết kế và cấu hình liên kết chặt chẽ với nhau thể hiện đúng với mối quan hệ giữa chúng ở bên ngoài
Dữ liệu hoạt động tại mỗi khối trong Quản trị Nguồn nhân lực được cập nhật thường xuyên và kịp thời vào hệ thống
Hệ CSDL của hệ thống với thông tin nhân sự làm trung tâm phải đảm bảo
 • Đa chiều
 • Có tính lịch sử
 • Có tính hiện tại (Thông tin kịp thời)
Chức năng là chức năng nền tảng cho việc đáp ứng các chức năng khác
2.    Chức năng tìm kiếm
 • Nhu cầu tìm kiếm trong công tác này là rất đa dạng, tìm kiếm thông tin hiện tại, tìm kiếm thông tin quá khứ, tìm kiếm thông tin thực thể đơn giản, tìm kiếm thông tin phức hợp
 • Dựa trên kết quả của chức năng 1, thì hệ thống cho phép cán bộ tổ chức thực hiện tìm kiếm dữ liệu một cách nhanh chóng với các yêu cầu tìm kiếm từ đơn giản tới phức tạp
 • Tìm thông tin cá nhân
 • Tìm thông tin cá nhân trong quá khứ
 • Tìm biểu mẫu
 •     ….
 • Việc thực hiện tìm kiếm trả ra kết quả là một trong những công tác biến dữ liệu thành thông tin.
3.    Chức năng thống kê tổng hợp
Công tác tổng hợp là một công tác bắt buộc trước khi ra đưa các quyết định. Việc lưu dữ liệu đầy đủ trên nền tảng thiết kế liên kết với nhau sẽ cho phép hệ thống thực hiện các thống kê phức tạp theo tập các tiêu chí mềm dẻo khác nhau:
 • Số lượng nhân sự với ngạch bậc lương
 • Thống kê trên bằng cấp
 • Thống kê số lượng nhân sự sắp nghỉ hưu
 • Thống kê số lượng nhân sự sắp tăng lương
 • Thống kê khen thưởng, kỷ luật
4.    Chức năng trợ lý
Hệ thống đóng vai trò như một người trợ lý của cán bộ tổ chức:
 • Tự động in ấn hợp đồng theo thông tin nhân sự và biểu mẫu lưu trong hệ thống
 • Tự động in ấn các quyết định khen thưởng, kỷ luật,nâng lương, nghỉ hưu, sa thải
 • Tự động in ấn kế hoạch tuyển dụng
   
Newwind Solution 2010

Sau Bill Gates, đến lượt Steve Jobs không còn giữ vai trò chính tại công ty họ...
Khách hàng