Tin mới :
Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 phê duyệt Đề án Đơn giản hoá Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (sau đây gọi tắt là Đề án 30) và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 30, đưa ra một hệ thống giải pháp tổng thể, công khai, minh bạch nhằm thống kê, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính
Đề án 30 được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Thống kê TTHC (từ tháng 11/2008 đến tháng 6/2009); giai đoạn 2: Rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC (từ tháng 8/2009 đến tháng 5/2010); giai đoạn 3: Thực thi các kiến nghị đơn giản hóa TTHC đã được các cấp có thẩm quyền thông qua (từ tháng 5/2010 đến 31/12/2010).
Áp dụng được kết quả quy trình hóa thủ tục hành chính, đưa vào quản lý đồng bộ và thống nhất, Newwind Solution đã nghiên cứu và xây dựng hệ thống Newwind - OneGate. Từ việc phân tích kỹ lưỡng tính chất đặc thù thủ tục hành chính cũng như các ưu nhược điểm của các hệ thống trước đây, Newwind One Gate có ưu thế vượt trội về công nghệ và sự phù hợp trong triển khai.

Thế mạnh của hệ thống Newwind - OneGate

Tính mở

  • Hệ thống cho phép định nghĩa quy trình xử lý thủ tục hành chính cũng như phòng ban chịu trách nhiệm thụ lý thủ tục này
  • Mỗi quy trình tương ứng với một loại hồ sơ. Hệ thống cho phép định nghĩa các trạng thái xử lý của như các hành động xử lý lên hồ sơ này
  • Khả năng trên đưa lại tính mềm dẻo và tính mở cho hệ thống, nhất là đối với thủ tục hành chính có nhiều thay đổi bổ sung

Tính thân thiện dễ sử dụng

  • Hệ thống tổ chức làm việc theo đúng cách làm việc thực tế tại cơ quan với các vai trò chuyên viên chuyên môn, chuyên viên một cửa, trưởng phòng chuyên môn, lãnh đạo cơ quan
  •  Giao diện hệ thống tùy biến theo từng loại hồ sơ. Người dùng chỉ cần làm việc trên một khu vực làm việc với rất nhiều loại hồ sơ. (Các hệ thống khác cần chuyển qua nhiều trang khác nhau)

Chức năng Tìm kiếm – thống kê mạnh

  • Thực hiện tìm kiếm dễ dàng các loại hồ sơ theo các tiêu chí thông tin cũng như trạng thái xử lý
  • Thống kê nhanh chóng hồ sơ theo trạng thái xử lý
  • Hệ thống có khả năng mở cổng để làm việc liên thông với các cơ quan khác khi có điều kiện cần thiết
Newwind Solution - 2010
Sau Bill Gates, đến lượt Steve Jobs không còn giữ vai trò chính tại công ty họ...
Khách hàng